ประวัติ นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์
กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ

วัน เดือน ปีเกิด ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๓
ประวัติการศึกษา และอบรม ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตร  
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม
– นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘๒
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ประวัติการทำงาน
– นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ
– นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ
– ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓
– ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
สถานที่ทำงาน
สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๕ ๑๑๘๒
โทรสาร ๐๒ ๒๗๙ ๗๘๖๐
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
– ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
การถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของกรรมการ
ไม่มี

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x